Zwroty i reklamacje

§ 1. Odstąpienie od umowy

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy https://instrukcje.pl są produktami elektronicznymi (pliki wysyłane na e-mail Klienta lub do samodzielnego pobrania) i ze względu na ich pozyskanie nie nadają się do zwrotu i dlatego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Podczas składnia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient jest informowany przez Sprzedawcę o warunkach nabywania Produktów i prawie do odstąpienia od umowy.
 3. Spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Wyrażenie zgody przez Klienta, o której mowa w ust. 3 odbywa się poprzez zaznaczenie w trakcie finalizowania zamówienia odpowiedniego pola „Wyrażam zgodę i proszę o realizację świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, że udzielając niniejszej zgody rezygnuje z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy wraz z momentem rozpoczęcia świadczenia".

§ 2. Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca zapewni Produkty wolne od wad fizycznych (niezgodność z umową) i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na e-mail Sprzedawcy: sklep@instrukcje.pl
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 5. Klient ma prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi jeżeli zakupiony Produkt ma wady w drodze elektronicznej na e-mail: sklep@instrukcje.pl w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub telefonicznie pod numerem telefonu 604 500 500 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem pliku, w szczególności, gdy:
  1. pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony;
  2. w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
 6. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (e-mail, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 4, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 8. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl