Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca – rozumie się przez to BHPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000836650, NIP 9292036758, REGON 385876774, tel. + 48 68 411 40 00, 604 500 500, zwana w dalszej części BHPEX, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@instrukcje.pl
 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
 3. Sklep Internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://instrukcje.pl
 4. Polityka prywatności - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies dostępny na stronie https://instrukcje.pl/polityka-prywatnosci
 5. Produkt – oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego sprzedaży rzeczy ruchome bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Usługa odpłatna „Usługa” – usługa polegająca na przygotowaniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta indywidualnego dokumentu, w oparciu o informacje przesłane przez Klienta, na skutek skierowanego przez niego zapytania ofertowego.
 7. Cennik – rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie https://instrukcje.pl
 8. Cena – rozumie się przez to cenę netto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie oraz podatku VAT.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 16. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.
 17. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

§ 2. Usługi elektronicznie w Sklepie Internetowym

 1. Sklep Internetowy działa pod adresem https://instrukcje.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 3. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, dane dresowe oraz adres e-mail oraz unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta, a w przypadku zamówienia składanego przez Firmę wskazuje dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@instrukcje.pl
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i Płacę”– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta zamawiającego jako osoba prywatna: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób dostawy Produktu/ów i sposób płatności. W wypadku Klientów zamawiających jako Firma niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@instrukcje.pl
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 9 Regulaminu) Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@instrukcje.pl
 12. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 14. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

§ 3. Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Klient zamawiający jako osoba prywatna zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, w szczególności wskazać prawidłowe dane osobowe, adresowe oraz adres e-mail oraz unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta, a w przypadku zamówienia składanego przez Firmę wskazuje dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestrowego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie checkbox „Akceptuje warunki regulaminu i polityki prywatności”.
 3. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa „Chcę otrzymywać E-mail Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji)”oraz „Chcę otrzymywać SMS Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji)”.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4. Zamówienia. Usługi odpłatne

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Produktu w Sklepie Internetowym Klient można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu, przez pocztę elektroniczną e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 68 411 40 00 lub 604 500 500 oraz za pośrednictwem uprzednio zarejestrowanego Konta lub poprzez wybór następujących opcji:
  1. złożenie zamówienia Produktu z wykorzystaniem opcji „Zarejestruj się i zamów”;
  2. złożenie zamówienia Produktu z wykorzystaniem opcji „Zamów bez rejestracji”.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Serwisie.
 4. Informacje o zmianach statusu zamówienia np. informacja o wysyłce będzie każdorazowo wysyłana na podany przez Klienta w toku rejestracji lub podczas składania zamówienia prawidłowy adres e-mail.
 5. Składając zamówienie telefonicznie, należy za pomocą numeru telefonu 604 500 500 połączyć się z działem handlowym i telefonicznie złożyć zamówienie określając towar (nr artykułu), ilość, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail oraz numer telefonu.
 6. Każdy Klient, który złoży zamówienie w naszym sklepie otrzyma indywidualny numer zamówienia.
 7. Po wybraniu Produktu Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, zaznaczając opcję „Dodaj do koszyka” zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 8. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja regulaminu sklepu i polityki prywatności w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia
 9. Nadto warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia z uwagi na specyfikę Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym – produkt elektroniczny (plik w formie .pdf) jest oznaczenie przez Klienta pola o treści „Wyrażam zgodę i proszę zarazem o spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy/a, że udzielając niniejszej zgody tracę moje prawo do odstąpienia od umowy wraz z momentem rozpoczęcia świadczenia.”
 10. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” formy płatności, i sposobu dostawy i po zaznaczeniu wymaganych pól zawierających akceptacje regulaminu i polityki prywatności oraz złożenia oświadczenia wskazanego w ust. 9 składa zamówienie poprzez wybranie na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i Płacę”.
 11. Klient może składać zamówienia na świadczenie indywidualnej Usługi odpłatnej w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 68 411 40 00 lub 604 500 500.
 12. W celu złożenie zamówienia na Usługi odpłatne Klient przesyła Sprzedawcy zapytanie ofertowe, w którym podaje: rodzaj Usługi odpłatnej, którą jest zainteresowany oraz indywidualne oczekiwania co do zakresu i sposobu świadczenia Usługi.
 13. Klient otrzymuje zwrotne wiadomość zwrotną od Sprzedawcy dotyczącą szczegółów oferty, w tym między innymi cenę brutto Usługi, formy oraz termin płatności, zakres Usługi i sposób jej realizacji oraz termin realizacji Usługi. Do wiadomości dołączony jest Regulamin Sklepu Internetowego oraz Polityka Prywatności.
 14. Klient składając zamówienie na Usługę odpłatną przesyła wiadomość elektroniczną, w której wskazuje, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a także wskazuje swoje dane teleadresowe i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie.

§ 6. Sposoby płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny netto, które będą powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) wynikający z przepisów podatkowych w dniu zawarcia umowy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. Płatność mobilna BLIK.
  2. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  3. Kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. Z uwagi na specyfikę Produktu Klient jest zobowiązany dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed udostępnieniem plików do pobrania.
 4. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność Klient otrzyma Fakturę w formie elektronicznej lub potwierdzenie zakupu.

§ 7. Wysyłka

 1. Wysyłka Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Wysyłka Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym odbywa się wyłącznie w formie dostawy elektronicznej i jest bezpłatna.
 3. Po opłaceniu całego zamówienia na adres poczty e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia zostanie wysłany link do Produktu w celu jego pobrania w dziale „Moje pliki” w panelu Klienta.
 4. Pobranie Produktu z działu „Moje Pliki” może nastąpić tylko 3 razy w terminie 7 dni od dnia opłacenia zamówienia.
 5. Udostępnienie dla Klienta Produktu następuje:
  1. niezwłocznie po opłaceniu całego zamówienia;
  2. od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia zamówienia w przypadku Produktu tymczasowo niedostępnego w dniu opłacenia zamówienia;
  3. do 14 dni roboczych w przypadku Produktu tworzonego na indywidualne zamówienie Klienta, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od ilości złożonych zamówień i uzgodnienia z Klientem.

§ 8. Prawa do korzystania z utworów sprzedawcy. Licencja.

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jedynym prawnym właścicielem Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz, że Produkty są wytworem oryginalnym i nie naruszają żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców oraz przepisów w zakresie prawa własności przemysłowej.
 2. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Sprzedawcy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2095) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Z chwilą realizacji zamówienia i wysłania Produktu na wskazany w zamówieniu przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej Klienta do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z zakupionego Produktu.
 4. Potwierdzeniem zakupionej licencji jest faktura lub paragon zakupu.
 5. Klient ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Produktu innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu Produktu w całości lub jego fragmentów.
 7. Klient jest zobowiązany do tego, aby zakupiony Produkt nie został wykorzystany niezgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku wykorzystywania przez Klienta Produktów niezgodnie z prawem Sprzedawca może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są produktami elektronicznymi (pliki udostępniane Klientowi do samodzielnego pobrania) i ze względu na ich pozyskanie nie nadają się do zwrotu i dlatego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Podczas składnia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient jest informowany przez Sprzedawcę o warunkach nabywania Produktów i prawie do odstąpienia od umowy.
 3. Spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Wyrażenie zgody przez Klienta, o której mowa w ust. 3 odbywa się poprzez zaznaczenie w trakcie finalizowania zamówienia odpowiedniego checkboxa „Wyrażam zgodę i proszę zarazem o spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy/a, że udzielając niniejszej zgody tracę moje prawo do odstąpienia od umowy wraz z momentem rozpoczęcia świadczenia".
 5. Klient składając oświadczenie wskazane w ust. 3 dobrowolnie rezygnuje z prawa do odstąpienia do umowy.

§ 10. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewni Produkty wolne od wad fizycznych (niezgodność z umową) i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@instrukcje.pl
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Klient ma prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi jeżeli zakupiony Produkt ma wady w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@instrukcje.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 68 411 40 00 lub 604 500 500 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem pliku, w szczególności, gdy:
  1. pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony;
  2. w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
 6. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 4, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 8. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 11. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww. ocen.
 2. W ramach ww. ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Zasady ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są zamieszczone w Polityce Prywatności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. Wszystkie loga, znaki towarowe producentów wykorzystane zostały przez BHPEX tylko w celach informacyjnych.
 8. Oferta prezentowana w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl