Instrukcje sanitarne GMP/GHP

Ta kategoria zawiera gotowe Instrukcje sanitarne dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz dobrej praktyki higienicznej GHP wersji elektronicznej do pobrania w pliku .pdf Pobranie dokumentu zajmuje tylko jedną minutę od momentu zaksięgowania wpłaty. Po otrzymaniu elektronicznej instrukcji sanitarnej, można drukować ją dowolną ilość razy.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

Instrukcje dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej

Oferowane instrukcje sanitarne GMP/GHP opracowane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia. Instrukcje stanowią obowiązkowy dodatek do procedur dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrej praktyki higienicznej.

 • GMP - dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice) – w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem, a w odniesieniu do produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Działania te są obowiązkiem wstępnym do wdrożenia systemu HACCP.
 • GHP - dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice) – działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Działania te są obowiązkiem wstępnym do wdrożenia systemu HACCP.
 • HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Uwzględniając powyższe, podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych. Spełnienie tych wymagań jest potwierdzanie wdrożeniem procedur GMP oraz GHP, a następnie systemu HACCP, które w swej strukturze zawierają instrukcje sanitarne GMP/GHP określające zasady postępowania przy kontakcie z żywnością.

Wymagania GHP

Lokalizacja i otoczenie zakładu

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanieczyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp.), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami. Projekt architektoniczny i położenie zakładu powinny sprzyjać realizowaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej:

 • drogi dojazdowe do zakładu powinny być utwardzone i odpowiednio zdrenowane, tak aby nie tworzyły się zastoiny wody i błota;
 • budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiać procesy czyszczenia i dezynfekcji;
 • wszelkie materiały wykorzystywane w budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksycznych;
 • budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników oraz owadów, a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska (dymy, pyły, kurz).

Układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny zakładu to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń. Powinny być w nim wyraźnie wydzielone pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i spełniające określone zadania dotyczące np.: dostawy surowców, produkcji wyrobów, ich dystrybucji, transportu wewnętrznego, przemieszczania pracowników itp. Proces technologiczny i wszystkie działania z nim związane powinny przebiegać w sposób możliwie prostoliniowy. W układzie funkcjonalnym przeciętnego zakładu wyróżnia się najczęściej następujące części:

 • magazynową;
 • produkcyjną;
 • ekspedycyjną;
 • socjalną.

Maszyny i urządzenia

Wszystkie powierzchnie maszyn, urządzeń, sprzętu oraz naczyń i opakowań kontaktujących się z żywnością powinny być wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością  i elementy maszyn stykające się z żywnością, jak również powierzchnie robocze (blaty stołów i lady) powinny być wykonane z materiału trwałego, gładkie i łatwe do utrzymania w czystości i w żywieniu zbiorowym drobny sprzęt pomocniczy, taki jak noże, szufle, szczypce, widelce, deski, naczynia itp. powinien być wydzielony dla poszczególnych asortymentów produktów i nieuszkodzony.

Procesy mycia w dezynfekcji

Po zakończeniu pracy lub po każdej zmianie w zakładzie przeprowadza się sprzątanie, podczas którego usuwane są z powierzchni podłóg, blatów oraz maszyn i urządzeń pozostałości po bieżącej produkcji oraz nagromadzony brud, który stanowi doskonale warunki dla rozwoju mikroflory i tym samym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego. Po procesie mycia przeprowadza się dezynfekcję. Zastosowanie właściwych systemów mycia i dezynfekcji przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz środków myjących i dezynfekujących, prowadzenie ich przez dobrze przygotowanych pracowników oraz systematyczna kontrola skuteczności tych procesów gwarantują zachowanie należytego poziomu higieny i bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkowanej żywności.

Zaopatrzenie w wodę

Woda stosowana do celów technologicznych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach. Tylko z takiej wody mogą być również wytwarzane para lub lód stosowany w procesach produkcji.

Kontrola odpadów

W zakładzie powinien funkcjonować sprawny system usuwania odpadów stałych i śmieci. Powinien on gwarantować zabezpieczenie żywności oraz wody technologicznej przed ewentualnym zanieczyszczeniem ze strony odpadów i śmieci oraz zapewniać w każdym czasie zachowanie odpowiedniego porządku zarówno na stanowiskach pracy jak i w obrębie całego zakładu. Odpady i śmieci powinny być gromadzone w określonych miejscach poza pomieszczeniami z żywnością i systematycznie usuwane wg określonego harmonogramu. Z przestrzeni produkcyjnych powinny być one usuwane tak często, jak tylko zachodzi taka potrzeba, a przynajmniej raz dziennie. Powinny być one składowane w zamykanych pojemnikach. Zasady te należy określić w instrukcji sanitarnej GMP/GHP.

Zabezpieczenie i monitoring szkodników

Do najczęściej występujących, stanowiących duże zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należą:

 • gryzonie (myszy, szczury);
 • owady latające (muchy, osy itp.);
 • owady biegające (karaluchy, karaczany itp.);
 • szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik itp.);
 • ptaki;
 • koty i inne zwierzęta domowe.

W każdym zakładzie powinien być opracowany system kontroli i monitorowania obecności szkodników oraz program stosowania odpowiednich środków zabezpieczających adekwatnych do występującej sytuacji. Obserwacje dotyczące obecności szkodników powinny być prowadzone w sposób ciągły zarówno w samym zakładzie jak i na otaczającym go terenie. Osoby realizujące program zwalczania szkodników powinny posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Działania z zakresu kontroli obecności szkodników oraz zabezpieczenia przed nimi powinny być odpowiednio rejestrowane i dokumentowane.

Higiena personelu

Podstawowe wymagania dotyczące higieny osobistej i warunków zdrowia pracowników przedstawiają się następująco:

 • pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny;
 • każda osoba pracująca na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z żywnością musi wykazywać odpowiedni stan zdrowia określony na podstawie badań lekarskich i odpowiednich badań analitycznych;
 • pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną, cierpiący na infekcje dróg oddechowych, biegunkę lub ropne schorzenia skóry powinien być bezzwłocznie odsunięty od pracy wymagającej kontaktu z żywnością, zgodnie z wdrożoną instrukcją sanitarną;
 • pracownicy nie mogą przechowywać rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej pracownicy nie mogą wykonywać czynności, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia żywności, a w szczególności pić, spożywać posiłków, jeść słodyczy lub żuć gumy, palić tytoń, pluć, kasłać, czyścić nos itp.
 • przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcyjny powinien umyć się i założyć czystą odzież roboczą (najlepiej białą lub w jasnych kolorach) oraz odpowiednie nakrycie głowy i ewentualnie (tam gdzie to konieczne) obuwie robocze i maseczki ochronne;
 • każdy pracownik musi przestrzegać zasad higieny i czystości (zwłaszcza rąk, mieć krótko obcięte paznokcie; odzież ochronna powinna być czysta i nieuszkodzona oraz całkowicie zakrywać odzież osobistą pracownika i włosy;
 • pracownicy produkcyjni nie mogą nosić biżuterii, zegarków, szpilek i spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu konsumenta w przypadku dostania się do żywności.

Szkolenie personelu

Kierownictwo zakładu powinno organizować systematyczne i na odpowiednim poziomie (tj. dostosowane do charakteru wykonywanej pracy) szkolenia dla personelu z zakresu higieny.

Wymagania GMP

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • materiały wyjściowe i opakowaniowe powinny być kupowane wyłącznie od zatwierdzonych dostawców, a jeśli to możliwe, bezpośrednio od producenta;
 • wskazane jest przedyskutowanie przez wytwórcę i dostawcę aspektów dotyczących produkcji oraz kontroli materiałów wyjściowych, w tym ze sposobami ich traktowania, przechowywania, etykietowania oraz pakowania. Materiały wyjściowe, które są przechowywane w pomieszczeniach magazynowych muszą zostać odpowiednio oznakowane. Etykiety powinny zawierać informacje odnośnie nazwy produktu, numeru serii nadanego przy odbiorze, status danego materiału, np. w trakcie kwarantanny, w trakcie badań, zwolniony, odrzucony.

Identyfikacja dostawców

 • w zakładzie należy dokonywać kwalifikacji jakościowej dostawców na podstawie przeprowadzonej oceny spełnienia kryteriów jakościowych oraz prowadzić rejestr kwalifikowanych dostawców na odpowiednim formularzu;
 • właściciel zakładu przeprowadza okresową ocenę (raz w roku) dostawców oraz zapisuje wyniki oceny na „karcie oceny dostawcy”. Dostawcy, którzy zostali pozytywnie ocenieni zostają wpisani na formularz „Rejestr kwalifikowanych dostawców”.

Przechowywanie wyrobów gotowych

 • należy opracować procedurę zmniejszającą ryzyko zanieczyszczenia wyrobów;
 • stosuje się zasadę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło);
 • wyrobom gotowym należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność);
 • wszystkie produkty powinny być przechowywane partiami oraz rodzajami produktu;
 • zasady przechowywania wyrobów gotowych należy określić w instrukcji sanitarnej.

Jakość zdrowotna wyrobów gotowych

 • wszystkie wyroby gotowe należy opatrzyć odpowiednią etykietą z informacją o numerze partii oraz dacie przydatności do spożycia;
 • należy wdrożyć odpowiednią procedurę określającą sposób postępowania w przypadku stwierdzenia produktu o nie właściwej jakości spożywczej.

Wycofanie produktów z obrotu

 •  przypadku stwierdzenia, że dostarczona do klienta partia produktów nie spełnia wymagań sanitarnych, możliwe jest wycofanie z obrotu całej partii;
 • sposób wycofywania produktów z obrotu należy opisać odpowiednią procedurą.

Parametry procesów

 • należy opracować odpowiednie procedury produkcji, w których przestrzegane są warunki produkcji takie jak: temperatura, wilgotność, itp.
 • należy opracować karty opisów produktów w których zawiera się ilości półproduktów niezbędnych do wyprodukowania żywności;
 • zakład powinien posiadać również działania korygujące określające sposób postępowania przy doborze przypraw lub innych dodatków potrzebnych w produkcji;
 • należy określić postępowanie zabezpieczające żywność przed szkłem lub plastikiem.

Założenia procesów technologicznych

 • określa się zasady co do ilości produkowanej żywności;
 • wdraża się odpowiednie schematy technologiczne w celu określenia odpowiednich procedur produkcji.

Jakość zdrowotna surowców

 • wyznaczeni pracownicy zgodnie z instrukcją sanitarną dokonują kontroli dostaw surowców, materiałów pomocniczych, dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, opakowań;
 • kontrola dostaw powinna zostać opisana w odpowiedniej procedurze i powinna obejmować kontrolę:
  • zgodności dostarczonego surowca lub materiału z złożonym zamówieniem i dokumentami dostawy;
  • zgodności ilościowej dostarczonego surowca lub materiału;
  • atestów jakości;
  • jakości dostarczonego surowca lub materiału;
  • stanu opakowań, oznakowania i terminu przydatności do spożycia.
 • Należy prowadzić rejestr stosowanych dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów pomocniczych i opakowaniowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl